تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

تو به احساست بیاموز

که  نفس نکشد

هوای دل ها آلودست !!!!

اینجا فاصله یک عشق تا عشق بعدی یک نخ سیگار است ، یک کام عمیـــــق

 ارسال در تاریخ چهارشنبه 27 مهر 1390 توسط علی س