تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

بابا 2 بخش است !


یک سر به روی نیزه ، یک تن افتاده بر خاک

 

 ارسال در تاریخ پنجشنبه 10 آذر 1390 توسط علی س