تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
آدم نمیتونه بگه سخته
شوره
تنده
ولی اینو میدونم که آدم هیچوقت نمیتونه بگه تلخه
از  اون طرف آدم نمیتونه بگه راحت هم هست
سخت و شیرینه
تحملش سخت نیست ها
گذرانش سخته
مرد میخاد
مــــــــــــرد
ارسال در تاریخ سه شنبه 8 آذر 1390 توسط علی س