تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
یادش بخیر
هوس سیــگار کشیدن روی پشت بوم
چند وقتی بود که به جونش افتاده بود
دلش می خواست به آسمـ ـون نزدیکتر بشه
میترسید دودش خدا رو اذیت کنه


ارسال در تاریخ چهارشنبه 26 مرداد 1390 توسط علی س