تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

آی دوست دارم با انگشت روی شیشه  بنویسم

برای اینکه بخونی باید « ها » کنی روی شیشه ی مونیتور

تازه بعدشم اگه دیر بخونی میره

اگه دوباره هم « ها » کنی به اون غلظت قبلی نمیتونی بخونیش

باید زحمت بکشی

میفهمی؟؟؟

 

 ارسال در تاریخ سه شنبه 11 مرداد 1390 توسط علی س