تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
اون بیدار بود
منم بیدار بودم
اون میترسید بخوابه
خب منم میترسیدم بخوابم
ما میترسیدیم بخوابیم
میترسیدیم بخوابیم و بیدار بشیم ببینیم همه اتفاقاتی که افتاده خواب بوده
ما نخوابیدیم

و اتفاقا یکی از بهترین صبحونه های دنیا رو خوردیم
با همارسال در تاریخ دوشنبه 9 خرداد 1390 توسط علی س