تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
حالا زنم میشی؟ نه نه

حالا زنم میشی؟ نو وی

کروات بزنم؟ نه

میخای خودم تموم حرفا رو با بابات بزنم ؟

...

خودمو واسه عشقت اگه دار بزنم؟
.
.
نه
 شما یادتون نمیادارسال در تاریخ یکشنبه 18 اردیبهشت 1390 توسط علی س