تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

من میخواستم به او برسم

او میخواست به من برسد

آنها میخواستند ما به هم برسیم

این وسط فقط اون نمیخواست من هیچ کسی برسم

اما کور خوانده بود

من به او  رسیدم

یعنی ما به هم رسیدیم

راستی

حالا که رسیدیم باید پیاده بشیم؟ارسال در تاریخ سه شنبه 16 فروردین 1390 توسط علی س