تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

هر کجا تردید هست،ایمان

زخم هست،مرهم

نومیدی هست،امید

نفرتی هست،عشق

خدا جان فعلا اینا رو جایگزین کن

تا بعدارسال در تاریخ چهارشنبه 4 اسفند 1389 توسط علی س