تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

و ما همچنان

دوره میکنیم

شب را

و روز را

و هنوز را....

من این روزها همچنان منتظر معجزه امارسال در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1389 توسط علی س