تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

 فروشنده پرسید:شما نمی خواهید واسه همسرتون چیزی بخرید؟

 مرد با دست پاچگی ماهیتابه ی بزرگی برداشت.

 آن را برانداز کرد.سری برای فروشنده تکان داد:همین خوبه.

 زن با دلخوری از فروشگاه خارج شد.ارسال در تاریخ پنجشنبه 2 دی 1389 توسط علی س