تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
هرچی بیشتر گوش نمیدم، عربده هاتو بلندتر فریاد می زنی

هرچی بیشتر گوش تیز می کنی، فحش هامو  آرومتر میدم
 
 


ارسال در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1389 توسط علی س