تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
یادش بخیر
به همدیگه نگاه می کردیم و
دو طرف دانشگاه حرکت می کردیم.
نمی دونستم من داشتم سرعتمو با اون تنظیم می کردم،
یا اون با من.
او...م م، نه !


ارسال در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1389 توسط علی س