تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
خوب می شد اگر خاطره آدما این قدر سنگین و بزرگ نبود؛
این قدر سبک که میذاشتن تو چمدون وقت رفتن،
این قدر کوچک که جا می شد تو قبرشون وقت مردن.
به به ! باران آمده
 هوا تمیز شده
کوههای سپید پوش معلوم و آسمان آبی 
 زمین گلی و آب چوب پشت آشغالها گیر کرده 
 بوی تعفن کوچه را برداشته
 و جنازه یک موش یحتمل خفه شده روی آب لق لق می خورد !
جانانه تر نفس بکش


ارسال در تاریخ یکشنبه 16 آبان 1389 توسط علی س