تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
گل یا پوچ چه جوری هیجان پیدا میکنه؟
هـــــــــان؟
به نظرم اگه تو گل یا پوچ
به جای گل از یه ماهی قرمز کوچولو استفاده کنیم
هیجان بازی چند برابر میشه
حالا چطــــــــــور؟میگم
ببین اگه ماهی قرمز کوچولوئه تو دست من باشه تو دیر به نتیجه برســــِی
مــــی مــــیره
پس تو مسئول مردنش هستی
اگه زود به نتیجه برسی و دستـ درستـ روحدس بزنی
ماهای قرمز کوچولوئه بـــــــــــرمیگرده تو آب
نه واسه همیشه هـــــــا
واسه اینکه یه نفسی تازه کنه
تا دور بــــــعد
در ضمن باید بگی شــــاه مــــــاهی قـــرمز کوچولـــوئه بازیـــــــ بیست و یک رو بده
حالا ماهی قرمز کوچولوئه رو میخوای یا 5؟

ارسال در تاریخ سه شنبه 13 مهر 1389 توسط علی س