تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
ما مدادیم
وقتی دور انداخته مشیم که نتونن ما رو تو دستشون بگیرن
نه وقتی که قدرت نوشتنمون تمام بشهارسال در تاریخ یکشنبه 11 مهر 1389 توسط علی س