تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
یک وزنه ای اگر به پای همه وصل می کردن
آدما راحت تر با هم دوست می شدن
محبت داشتن به هم
یعنی باید وزنه باشه؟
یعنی اگه این وزنه هه نباشه شما نباد سراغه منو بگیرید؟
حالا اگه من مرده بودم چی؟
چند نفرتون می فهمیدین؟
نه؛ واقعاً؟ارسال در تاریخ پنجشنبه 1 مهر 1389 توسط علی س