تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

صادق هدایت گفته

چه فکر می کنید؟ --- من از تمام روزهایی که گذشت فقط لیوان چایی ام را به خاطر دارم تلخ، غلیظ ، شاید هم سنگین خودکارم گس می نویسد از روزهای سنگین رو به رو این سکوت باقی بماند بهتر است آسمانِ من حالش بهتر باقی می ماند اما من هنوز نمی دانم با کاغذ های کف اتاقم چه کنم؟ارسال در تاریخ چهارشنبه 24 شهریور 1389 توسط علی س