تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
من خیانت می كنم
به خودم خیانت می كنم
به چیزایی كه فكر میكنم
خیلیا فكر می كنند آدم اول خیلی با خودش كلنجار میره
خیلی آره و نه میگه
تا بالاخره تصمیمشو میگیره
اما همه ی آدما خیانت می كنند
بعد براش دلیل پیدا می كنند
منم وقتی خیانت میكردم كلی وقت میشیتم كنار پنجره زل میزدم به حیاط مجتمع
دنیایی رو تصور میكردم كه ...

بی خیال
مهم اینه كه من خیانت میكنمارسال در تاریخ دوشنبه 4 مرداد 1389 توسط علی س