تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
داره خوش میگذره
این چند روز شبهای کالیفرنیا رو تو کاشون خودمون تجربه کردیم
فکر بد نکنید
اصلا فکر بد به چی؟
به شبهای کالیفرنیا؟
نچ نچ نچ نچ
زندگیمون از سربالایی داره میفته تو کفیارسال در تاریخ شنبه 5 تیر 1389 توسط علی س