تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

زمان 17/2/89 ساعت 15:20 مكان بیمارستان بقیه الله تهران

ملاقات یكی از سالخورده ترین ادمای فامیل رفته بودیم

حدودا 90ساله

همه با هم حرف میزدن و بیمار خیلی نامحسوس اشك میریخت

خیلی دلم به حالش میسوخت

انگار كه داشت همه آدمای تو اون اتاق رو برای اخرین بار میبینه

از دیدن گریه ای كه هیچكس متوجه اش نمیشد خیلی غصم گرفت

نمیخاستم دیگه اونجا بمونم

یا اگه میمونم داد بزنم بگم :

آهاااااااااای،اون پیرزنی كه به خاطرش اومدین اینجا داره اشك میریزه

راه اول رو انتخاب كردم و رفتم

همه همچنان مشغول بودنارسال در تاریخ یکشنبه 19 اردیبهشت 1389 توسط علی س